Všeobecné obchodní podmínky


Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen VOP) vymezují obecný právní rámec, za jakých podmínek poskytuje Věřitel finanční prostředky Klientovi a tvoří nedílnou součást jednotlivé Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Věřitelem a Klientem.Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy mezi Věřitelem a jeho Klienty.Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Věřitelem a jeho Klientem je souhlas klienta s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.


Platné a účinné znění těchto VOP je přístupné na Webovém portálu.


Definice pojmů

Pojmy uvedené v těchto VOP mají následující význam


VOP – znamená níže uvedené všeobecné obchodní podmínky ve znění jejich případných změn a dodatků.


Internetové stránky – jedná se o webový portál na adrese www.pujckanyni.cz


Osobní údaj – znamená jakoukoliv informaci, údaj, sdělení, jako je: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa skutečného/ deklarovaného místa pobytu, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu a podobně Klienta, na základě kterých Věřitel může Klienta identifikovat a které Věřitel zpracovává v souladu s těmito VOP.


Hotovostní režim splátek – doplňková volitelná činnost bezprostředně související s poskytováním a splácením zápůjčky podle této Smlouvy, zahrnuje podporu Klienta při uzavření Smlouvy, osobní doručení částky zápůjčky Klientu do místa bydliště Klienta uvedeného v záhlaví Smlouvy a osobní výběr splátek celkové dlužné částky a případné smluvní pokuty či úroku z prodlení v místě bydliště Klienta uvedeném v záhlaví Smlouvy.


Bezhotovostní režim splátek - jedná se o zápůjčku provedenou bezhotovostním převodem peněz prostřednictvím peněžního ústavu, nejčastěji bankou sjednanou prostředky telekomunikace na dálku, popřípadě o zápůjčku sjednanou v písemné formě.


Žádost o zápůjčku – znamená projev vůle Klienta uzavřít s Věřitelem Smlouvu o zápůjčce za zvolených podmínek, přijmout finanční plnění od Věřitele v souladu s těmito VOP. Žádost bude obsahovat konkrétní částku Zápůjčky.


Schválení Žádosti o zápůjčce - znamená projev vůle Věřitele vůči Klientovi, kterým Věřitel potvrzuje schválení Žádosti o zápůjčku a vyjadřuje tím svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o zápůjčce za zvolených podmínek


Smlouva o zápůjčce – znamená kteroukoliv smlouvu uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem, která se mimo VOP řídí též příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smluvní typ § 1841a a násl. občanského zákoníku, jakož i zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů


Věřitel - poskytovatel zápůjčky obchodní společnost GOLD BANKING s.r.o., IČ: 040 19 351, sídlem: Praha 5 – Stodůlky, Jeremiášova 2722/2a, PSČ: 155 00, zastoupen jednatelem: Jaromír Juriček, nar: 28.4.1984, bytem: Za Rybníkem 113, Štolmíř, Český Brod, PSČ: 282 01


Klient – jedná se o fyzickou osobu s minimálním věkem 18 let, který má zájem o uzavření Smlouvy nebo uzavřel Smlouvu o zápůjčce na základě Žádosti o zápůjčku za podmínek mimo jiné specifikovaných v těchto VOP.


Sjednání zápůjčky prostředky telekomunikace na dálku

V případě zájmu o poskytnutí zápůjčky Věřitelem je Klient povinen se registrovat a aktivovat klientský účet na webovém portálu, poté vyplní Žádost o zápůjčku, která je ve formě elektronického formuláře umístěna též na webovém portále.


V rámci registrace se Klient zavazuje sdělit Věřiteli správné, pravdivé a úplné údaje o svém jménu a příjmení, rodného čísla, adresu trvalého bydliště, adresu, kde se skutečně zdržuje, zdroj příjmu, osobní telefonní číslo, osobní emailovou adresu, číslo bankovního účtu s uvedením názvu Banky, kde je veden, majitele bankovního účtu, číslo občanského průkazu, podepsanou a naskenovanou fotokopii občanského průkazu, důvod zápůjčky, prohlášení o finanční situace Klienta, výčet jednotlivých závazků Klienta k datu registrace na webovém portálu (Čestné prohlášení Klienta) a jiné informace blíže specifikované v Žádosti o zápůjčce.


Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na internetové stránce Věřitele (vyplnění požadovaných údajů). K úplnému zprovoznění uživatelského účtu je vyžadováno zadání přístupových údajů, a to uživatelského jména (dále jen „ID“) a hesla (dále jen „Heslo“) zaslaných Klientovi na adresu elektronické pošty Klienta a na číslo mobilního telefonu Klienta. Věřitel může podmínit následný přístup Klienta k uživatelskému účtu změnou ID a/nebo Hesla tak, aby alespoň jeden z těchto přístupových údajů stanovil Klient sám. ID a/nebo Heslo slouží dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní jednání(označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen ID a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetími osobami.


Věřitel může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce, Dohody o prodloužení platnosti zápůjčky, Dohody o splátkovém kalendáři nebo Všeobecné podmínky zápůjčky. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Věřitele, popř. třetích osob.


Dojde-li kdykoliv za trvání smluvního vztahu ke změně identifikačních údajů na straně Klienta či ke změně jiných údajů uvedených Klientem v Žádosti o zápůjčku, je povinen informovat Věřitele bez zbytečného odkladu.


V rámci registrace je Věřitel oprávněn telefonicky kontaktovat Klienta za účelem ověření pravdivosti uvedených údajů a doplnění údajů, které Věřitel pokládá za důležité k poskytnutí Smlouvy o zápůjčce.


Dále je Klient povinen odeslat podepsanou a naskenovanou kopii občanského průkazu s podpisem Klienta (majitele občanského průkazu) s písemným vyslovením souhlasu s pořízením kopie občanského průkazu pro ověření totožnosti Klienta elektronickou poštou – emailem uvedeným na webových stránkách Věřitele, popřípadě listovním dopisem zaslaným doporučeně na adresu Věřitele uvedenou na webových stránkách.


Odesláním žádosti přes webový portál Klient sděluje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, pro odstranění veškerých pochybností budou uvedené VOP zaslány Věřitelem Klientovi bez odkladu po přijetí Žádosti na Klientem uvedenou emailovou adresu.


Věřitel si vyhrazuje právo posoudit jednotlivě každou Žádost, kdy na poskytnutí zápůjčky není právní nárok, zejména vůči Klientům, kteří již v minulosti podstatným způsobem porušili Smlouvu o zápůjčce, tyto VOP, popřípadě uvedli nepravdivé, zkreslené nebo neúplné údaje o své osobě. Věřitel si vyhrazuje neschválit zápůjčku bez udání důvodu, nicméně je oprávněn oslovit Klienta s novým návrhem poskytnutí zápůjčky s delší dobou splatnosti, popřípadě nižší zapůjčenou částkou.


Poté, co Klient prostřednictvím webového rozhraní podal Žádost o zápůjčku, Věřitel pečlivě vyhodnotil bonitu Klienta, možnosti splácet zápůjčku, se Věřitel zavazuje do 24 hodin v pracovních dnech, jinak následující pracovní den po víkendu nebo státnímu svátku oznámit Klientovi, zda poskytuje/neposkytuje zápůjčku a to ve formě sms zprávy na Klientem zadané telefonní číslo, emailem na Klientem zadanou emailovou adresu, popřípadě jiným dohodnutým způsobem,


Pokud nebude rozhodnuto o poskytnutí zápůjčky a Věřitel neposkytne alternativní nabídku, smluvní vztah mezi stranami zaniká.


Pokud Věřitel rozhodne o poskytnutí zápůjčky, zašle Klientovi bezodkladně na uvedený mail


  • Návrh Smlouvy o zápůjčce
  • Formulář těchto všeobecných obchodních podmínek

Klient vyjádří souhlas se zaslaným Návrhem Smlouvy o zápůjčce, jakož i přiloženými všeobecnými obchodními podmínkami zaškrtnutím Souhlasu na webovém rozhraní v sekci osobní účet Klienta


Smlouva je uzavřena splněním všech náležitostí dle těchto VOPa poskytnutí příslušné částky v souladu s těmito podmínkami, tj. Reakce na žádost, sdělení o schválení zápůjčky, poskytnutí příslušných podkladů dle těchto VOP a konečně poskytnutím samotné částky v souladu s těmito podmínkami


Do tří (3) pracovních dnů od obdržení souhlasu Klienta se smlouvou bude zápůjčka poukázána na účet Klienta, a to bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku.


Proces splácení půjčky

Klient se zavazuje splatit zápůjčku a uhradit Věřiteli Poplatek v den určený ve Smlouvě o zápůjčce, na bankovní účet Věřitele, který bude uveden v e-mailové zprávě zaslané Věřitelem Klientovi ihned po schválení a poskytnutí zápůjčky, popřípadě uvedený ve Smlouvě o zápůjčce uzavřené v písemné formě oběma účastníky.


Pro identifikaci jednotlivé platby je Klient povinen uvést jako variabilní symbol své rodné číslo. Obdrží-li Věřitel neidentifikovatelnou platbu, povinnost Klienta k provedení platby není splněna a má se za splněnou až okamžikem, kdy dojde k identifikaci platby.Zápůjčka se považuje za uhrazenou připsáním platby Klienta na účet Věřitele. V případě, že platba Klienta nestačí na uspokojení všech peněžitých závazkůKlienta, bude platba Klienta použita na úhradu závazků v tomto pořadí:1. sankční poplatky (úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuta, poplatky),2 - na úhradu výdajů spojených s vyřízením před žalobní výzvy, 3 -na úhradu jistiny půjčky


Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané době splatnosti. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient oprávněn vrátit Věřiteli před dnem splatnosti na základě dohody s Věřitelem.


Prodloužení termínu splatnosti zápůjčky

Klient může žádat v souladu s těmito VOP Prodloužení termínu splatnosti zápůjčky, nicméně je pouze na vůli Věřitele, zda uvedenou žádost akceptuje či nikoliv a termín splatnosti prodluží.


Prodloužení termínu splatnosti zápůjčky po vyslovení souhlasu věřitele, je vázáno na úhradu poplatku za prodloužení zápůjčky převodem na bankovní účet věřitele nebo platbou v hotovostive výši 20 % z celkové dlužné částky do 2 pracovních dnů od vyslovení souhlasu s prodloužením splatnosti zápůjčky ze strany Věřitele


Dohoda o prodloužení doby splatnosti je platná okamžikem, kdy přijetí Návrhu na prodloužení dojde Klientovi prostředky elektronické komunikace na Adresu elektronické pošty Klienta nebo se s ním seznámí prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Pokud Věřitel odmítne přijmout Návrh na prodloužení je Klient povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den splatnosti.


V případě opakovaného prodloužení splatnosti úvěru musí Klient vždy uhradit veškeré poplatky a úroky spojené s prodloužením splatnosti úvěru, a to nejpozději do dvou (2) dnů od Dne splatnosti stanoveného na základě předchozího prodloužení.


Hotovostní režim splátek

V případě zájmu o poskytnutí zápůjčky Věřitelem v hotovostním režimu zápůjčky, je Smlouva o zápůjčce uzavřena v písemné formě Věřitelem, popřípadě jím pověřeného obchodního zástupce a Klientem a poskytnuty finanční prostředky Klientovi dle uzavřené Smlouvy o zápůjčce a těchto VOP.


Hotovostní režim splátek zahrnuje osobní doručení finančních prostředků zápůjčky Klientovi na místo bydliště Klienta uvedené v hlavičce Smlouvy a osobní výběr splátek celkové dlužné částky v místě bydliště Klienta. Nárok na uhrazení částky za hotovostní režim splátek vzniká Věřiteli i v případě, že Klient nebude poskytovat dostatečnou součinnost k výběru splátek


Výběr splátek

V případě ujednaného hotovostního režimu splátek se Klient zavazuje platit splátky v hotovosti k rukám oprávněného zástupce Věřitele, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí opravňující k výběru jednotlivých splátek vystavenou Věřitelem, a to v místě bydliště Klienta. O každé splátce celkové dlužné částky bude Věřitelem proveden záznam v Kartě splátek, popřípadě vydáno potvrzeni o převzetí hotovosti.


V případě hotovostního režimu Smlouvy nad 5000.- Kč se Klient zavazuje uhradit poplatek za zajištění hotovostního inkasa splátek v celkové výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) s tím, že tento poplatek bude hrazen po splátkách ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) připočtených ke každé plánované splátce úroku, jiného poplatku, jistiny zápůjčky či její části.


Při každé jednotlivé návštěvě obchodního zástupce Věřitele u Klienta bude uhrazena vždy jedna část poplatku (tedy 300,- Kč (slovy: třista korun českých) až do úplného zaplacení.


Poplatky, smluvní sankce, úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty

Klient je povinen ze skutečně poskytnutých peněžních prostředků zaplatit Věřiteli smluvní úroky, které byly dohodnuty ve Smlouvě o zápůjčce. Tento úrok představuje odměnu Věřitele za poskytnutí zápůjčky dle smlouvy, VOP a je splatný spolu s jistinou dluhu a poplatky dále uvedenými, v dále uvedených splátkách.


Za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí zápůjčky“). Konkrétní výše Poplatku za poskytnutí zápůjčky je pro Klienta dostupná na Internetových stránkách Věřitele a v Uživatelském účtu Klienta, a to v závislosti na požadované výši úvěru a Době splatnosti a dále je automaticky vygenerována v Žádosti Klienta tak, aby se s ní Klient mohl seznámit před odesláním Žádosti Věřiteli. Výše Poplatku za poskytnutí zápůjčky je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro zápůjčku, uzavřením Smlouvy o zápůjčce a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. V poplatku za poskytnutí zápůjčky je zahrnut i úrok dle Všeobecnýchobchodních podmínek .


Výše Poplatku za prodloužení splatnosti je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním Návrhu na prodloužení doby splatnosti a kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti.


V případě, kdy se ocitne Klient v prodlení s placením zápůjčky a bude nekontaktní i po zaslání 1. upomínky, je Věřitel oprávněn předat pohledávku k mimosoudnímu vymáhání, náklady vymáhání hradí Klient. Náklady za mimosoudní vymáhání třetí stranou mohou dosáhnout až 20000,- Kč, bez příslušné DPH. Neúspěch inkasního procesu povede k podání žaloby na zaplacení dlužné částky podané Věřitelem proti Klientovi.


Klient se dále seznámil a souhlasí s tím, že bude hradit Věřiteli v souvislosti se Smlouvou o zápůjčce vzniklé náklady– poplatky, které jsou vypočteny následovně. Náklad na administrativní a organizační úkony, vedení účtu, evidenci, ve výši 15 % z poskytnuté Smlouvy o zápůjčce bezhotovostní Další náklad ve výši 3.000,-Kč v případě zvoleného hotovostního režimu splátek nad 5000.- Kč popsaného výše.

Jestliže Klient nezaplatí celkovou dlužnou částku v ujednaném termínu splatnosti, je povinen uhradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 1 procenta % za každý den prodlení z neuhrazené částky. Smluvní pokuta se začne počítat následující den po dni splatnosti celé zápůjčky nebo jednotlivé splatné části a vyměřování končí po 30 dnech, pokud nebylaKlientem zaplacená splatná částka i smluvní pokuta v celé výši


Klient prohlašuje, že si není vědom té skutečnosti, že by splňoval podmínky úpadku dle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění, dále si není vědom toho, že by jeho majetek byl postižen výkonem rozhodnutí (OSŘ) nebo exekucí, respektive že žádná z výše uvedených skutečností mu není známa a nehrozí. Pokud se ukáže nepravdivost prohlášení Klienta, popřípadě se ukáže nepravdivost Čestného prohlášení Klienta o bezdlužnosti, je oprávněn Věřitel požadovat smluvní pokutu ve výši 25% z poskytnuté jistiny za každý jednotlivý případ nepravdivého prohlášení.


V případě, že je nebo bude-li v době platnosti této Smlouvy o zápůjčce na Klienta podán insolvenční návrh nebo Klient sám podá insolvenční návrh na svoji osobu, stává se dnem zahájení insolvenčního řízení celá pohledávka okamžitě splatná.


Klient je dále povinen hradit smluvní pokutu za náklady spojené s vymáháním pohledávky Věřitelem za Klientem a to 400,-Kč za každou odeslanou písemnou upomínku, 80,- Kč za každou telefonickou upomínku, 50,-Kč za každou sms a emailovou upomínku.Věřiteli vzniká nárok k okamžiku odeslání upomínky.


Na účtování smluvní pokuty nemá vliv, zda Klient zavinil či nezavinil porušení své smluvní povinnosti vůči Věřiteli.


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Klient výslovně souhlasí se shromážděním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Klienta, tj.: jména, příjmení, telefonního čísla, adresa elektronické pošty, čísla občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, čísla bankovního účtu a ostatní údaje související se Smlouvou o zápůjčce a to pro potřeby Věřitele za účelem poskytnutí zápůjčky, správy zápůjčky, včetně případného právního jednání spojeného s vymáháním či postoupením pohledávek vyplývající ze zápůjčky, ověření bonity Klienta, zdá má či nemá jiné dluhy ať splatné či nesplatné, ověření příjmů Klienta, jakož i jeho majetkových poměrech


Klient dále souhlasí s pořízením kopie svého občanského průkazu, resp. Pořízením výpisu osobních údajů z občanského průkazu, ve smyslu § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění.


Klient je seznámen s tím, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a správně, ničeho nezamlčovat a je poučen o povinnosti informovat Věřitele o jakékoliv změně osobních údajů.


Věřitel se zavazuje poskytnout na žádost Klienta informaci o zpracování a uchování jeho osobních údajů


Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy o úvěru může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti těchto Všeobecných podmínek úvěru (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti těchto Všeobecných podmínek úvěru.


Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk,identifikační číslo, číslo účtu u finančního ústavu a ostatní údaje související s touto smlouvou či s jednotlivou smlouvou o úvěru (společně vše jen jako „osobní údaje“). Uživatel dále jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Věřitele. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. Pokud uživatel nesouhlasí s některými ustanoveními tohoto článku, může konkrétní ustanovení přeškrtnout nebo k tomuto ustanovení (nebo na jiné vhodné místo ve VOP) dopsat poznámku, ze které bude zřejmá jeho vůle (např. „nesouhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení“, „nesouhlasím s pořízením kopie občanského průkazu“, apod.). Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru), pro účely ověření identity Klienta, pro účely ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, pro účely ověření bonity Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem.


Osobní údaje Klienta uživatele nebudou Věřitelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám, není-li ve Všeobecných podmínkách úvěru uvedeno jinak. Osobní údaje mohou být předány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru.


Zpracováním osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z Všeobecných podmínkách úvěru či z jednotlivých smluv o úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


Rozhodování sporů

Případné spory ze Smlouvy o zápůjčce budou přednostně řešeny mimosoudní cestou. Pokud nebude nalezeno smírné řešení, je Věřitel i Klient oprávněn se obrátit k místně příslušnému soudu.


Závěrečná ujednání

Pokud jakékoliv oddělitelné ustanovení těchto VOP bude shledáno nebo se stane neplatným, či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy o zápůjčce a těchto VOP.


Klientovi i Věřiteli je známo, že spory vzniklé z uzavřené Smlouvy o zápůjčce mohou být řešeny prostřednictvím finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.


Dozor nad dodržováním povinností Věřitele vykonává Česká obchodní inspekce.


Věřitelpotvrzuje, že před uzavřením Smlouvy o zápůjčce mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Věřitel, a že on se s podmínkami Smlouvy o zápůjčce řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi.


Tyto VOP se řídí právem České republiky.